Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Dyrektor Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim poszukuje osób, które będą świadczyć usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

1. Miejsce pracy – teren Gminy Brześć Kujawski, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
2. Warunki zatrudnienia - umowa zlecenie w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (koszt jednej godziny świadczenia usług 40,00 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy)
3. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny Uczestnika:
1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
2) posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzieleniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków wskazanych w punkcie 1) lub 2).
Posiadane doświadczenie o którym mowa w pkt 2), może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym
4. W przypadku świadczenia usług asystencji osobistej na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
1) zaświadczenie o niekaralności;
2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
• wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego
• wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca
• załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych
• korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy) - zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej
Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę.

Dofinansowano ze środków funduszu celowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023”
ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
Dofinansowanie: 155 252,00 zł
Całkowita wartość: 171 052,00 zł

Szczegółowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku oraz zasady realizacji zadania określa Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w dostępnym linku: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

Oferty zawierające list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i/lub doświadczenie, należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Królewska 5, 87-880 Brześć Kujawski lub za pośrednictwem poczty z adresem zwrotnym, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” w terminie do dnia 21 kwietnia 2023 r. do godziny 14.00 (decyduje data wpływu do BOPS w Brześciu Kujawskim).
Osoby spełniające wymagania niezbędne i formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, które nie spełnią powyższych wymagań, nie będą informowane.

Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega, że pierwszeństwo kwalifikacji na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą miały osoby wskazane przez uczestnika Programu.

PDFNabór na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.pdf (201,12KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego