Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Formy pomocy

Pomoc Społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnieni, zasoby i możliwości”.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) Ubóstwa;
2) Sieroctwa;
3) Bezdomności;
4) Bezrobocia;
5) Niepełnosprawności;
6) Długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) Przemocy w rodzinie;
7a) Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
11) Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
12) Alkoholizmu lub narkomanii;
13) Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
14) Klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekracza:

- dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł
- dla gospodarstw domowych (rodzin wieloosobowych), 528,00 zł na osobę w rodzinie

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z w w/w powodów (punkt 1-14)

(Dz.U. z 2018 , poz. 1358, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej)
Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc może być udzielana z Urzędu.

Przyznanie pomocy poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.

Przyznanie pomocy poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

Świadczenia pieniężne:
- zasiłek stały
- zasiłek okresowy
- zasiłek celowy i specjalny celowy

Świadczenia niepieniężne:
- praca socjalna
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
- składki na ubezpieczenie społeczne
- pomoc rzeczowa
- sprawienie pogrzebu
- poradnictwo
- interwencja kryzysowa
- schronienie
- posiłek
- niezbędne ubranie
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia
- mieszkanie chronione
- pobyt w domu pomocy społecznej
- ponadto informuje się ze BOPS realizuje program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w jego ramach udziela się pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach oraz zasiłku celowego na zakup posiłku
- od 2016 roku Ośrodek Pomocy współpracuje z Bankiem Żywności w Toruniu - realizowany program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego